Spoločnosť MOTOR PARTNER, s.r.o. , Panónska cesta 22 , 85104 Bratislava, IČO 35 694 866 spracúva osobné údaje dotknutej osoby (napr. potenciálneho zákazníka / zákazníka a pod.) spoločne v súlade so zásadami spracúvania osobných údajov ustanovenými legislatívou EÚ a SR, a teda osobné údaje sú spracúvané legálne, transparente a spravodlivo v relevantnom a primeranom rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie týchto účelov ich spracúvania, ktorým sú:
poskytovanie predbežných kalkulácií,
uzatváranie kúpnych zmlúv vrátane zaistenia garančných lehôt,
uzatváranie servisných zmlúv vrátane zaistenia garančných lehôt,
poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených legislatívou SR pre autorizovaného predajcu (napr. vybavovanie reklamácií atď.),
poskytnutie asistenčných služieb v dohodnutom rozsahu, ktoré sú zabezpečované tretími stranami,
poskytovanie informácií o akciách a novinkách.

Spoločnosť MOTOR PARTNER, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania predbežných kalkulácií, uzatvárania kúpnych a servisných zmlúv (v primeranom rozsahu), poskytnutia asistenčných služieb, poskytnutia ďalších služieb vyplývajúcich z povinností stanovených legislatívou SR, poskytovania informácií o akciách a novinkách na stránke https://www.ferovyautoservis.sk/ alebo pri uzatvorení zmluvy bez registrácie/objednávky prostredníctvom webovej stránky (kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke) s dotknutou osobou. MOTOR PARTNER bude osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely do naplnenia pôvodne určeného účelu ich spracúvania, vrátane uplynutia lehôt ich uchovávania vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), maximálne však 10 rokov od ich poskytnutia.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely predzmluvných vzťahov (napr. testovacia jazda, cenová kalkulácia a pod.) sa spracúvajú výhradne po dobu 1 roka a ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, sú údaje zo systému vymazané, pokiaľ: i) osobitný predpis neustanovuje inak; ii) nebol poskytnutý súhlas na cielené marketingové oslovovanie s profilovaním dotknutej osoby.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účel plnenia zmluvy sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti zmluvného vzťahu a po jeho ukončení ešte 10 rokov v súlade s platnými právnymi predpismi. Na ďalšie spracúvanie na štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú. Bez poskytnutia osobných údajov na účel uzatvorenia zmluvy nie je možné predmetnú zmluvu uzavrieť.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe súhlasu sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti tohto súhlasu a po skončení platnosti súhlasu sa osobné údaje na účely vymedzené súhlasom ďalej nespracúvajú. Bez poskytnutia osobných údajov a súhlasu na ich spracúvanie nie je možné dotknutú osobu informovať o akciách a novinkách, vykonávať prieskum spokojnosti ani zabezpečovať marketingové kampane.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na základe komunikácie (inej ako je uvedené vyššie) sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú na riadne vybavenie predmetnej komunikácie.

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané bezpečne len oprávnenými fyzickými osobami MOTOR PARTNER, ktoré konajú len na základe písomných pokynov a poverenia.

Ďalšie poskytovanie osobných údajov je vykonávané len v prípade, ak i) s tým dotknutá osoba výslovne súhlasila; ii) to vyplýva dotknutým prevádzkovateľom z osobitných predpisov; iii) to vyplýva z plnenia zmluvných vzťahov dotknutého prevádzkovateľa.

Pri spracúvaní osobných údajov sú rešpektované práva dotknutej osoby. Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť MOTOR PARTNER na adrese uvedenej na objednávke alebo na servisnom kontrakte, zmluve o predĺžení záruky alebo na zákazkovom liste alebo na e-mailovej adrese boss@motorpartner.sk . Práva dotknutej osoby pri spracúvaní jej osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov sú uvedené tu.